Tindal match, 17 Squadron wins ten to two | Photos