Katherinites encouraged to take part for a good cause